Algemene voorwaarden

JKC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 63810964

Artikel 1. Definities en algemene afspraken

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever, Coachee

Degene die deelneemt aan een coachtraject, workshop of training.

Opdrachtnemer, JKC

Overeenkomst

Een contract tussen opdrachtgever en JKC betreffende een overeenkomst dienstverlening.

Algemeen

JKC voert deze opdracht uit naar eigen, zelfstandig inzicht, zonder daarbij enige aanwijzing van de opdrachtgever te aanvaarden die betrekking heeft op de inhoud of de wijze waarop de coaching plaatsvindt. Opdrachtgever stemt er mee in zich ook van dergelijke aanwijzingen te onthouden.

Met JKC gesloten overeenkomsten leiden voor JKC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de sessies en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan op zich, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna, voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JKC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan JKC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan JKC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JKC zijn verstrekt, heeft JKC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

JKC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JKC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JKC en een opdrachtgever waarop JKC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door JKC van toepassing verklaard zijn;

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JKC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

De door JKC gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. JKC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten;

Offertes zijn gebaseerd op de bij JKC beschikbare informatie;

Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan heeft toegevoegd, dan is JKC niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

JKC zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren;

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

JKC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal JKC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JKC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

In afwijking van lid 3 zal JKC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijzing van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aan de opdracht zal door JKC niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Elke vertrouwelijke informatie welke wordt gedeeld in coaching- sessies wordt alleen na schriftelijke toestemming van de coachee gecommuniceerd met opdrachtgever of externe partijen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt JKC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door JKC verstrekte stukken, zoals oefeningen, trainingen, workshops, protocollen, testen, adviezen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JKC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

JKC behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Afspraken

Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de coachingsessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is JKC gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen.

Te laat komen bij een afspraak geeft geen extra tijd op het einde.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van JKC op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan JKC ter kennis gekomen omstandigheden JKC goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien JKC de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

In de genoemde gevallen is JKC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JKC schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met JKC wordt aan JKC toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal JKC uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13. Gebreken, klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JKC.

Indien een klacht gegrond is, zal JKC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JKC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 14. Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel; Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JKC, geldende voor de periode waarin de  werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is  overeengekomen;

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten.

De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht.

Indien JKC met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JKC desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

JKC mag prijsstijgingen doorberekenen, indien JKC kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Reiskosten hebben een minimum van €0,60 per afgelegde kilometer (kortste route ANWB routeplanner).

Artikel 15. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door JKC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Blijft betaling binnen 7 dagen uit dan verkeert de opdrachtgever in betalingsverzuim met ingang van de 12e dag na factuurdatum.

De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is JKC gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of een restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 35,00 euro, alles exclusief omzetbelasting.

JKC is gerechtigd betaling van een voorschot te vragen tot aan het beloop van 50% van het (overeengekomen dan wel geschatte) honorarium voor de opdracht.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JKC en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens JKC onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten

Ingeval JKC om moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van het incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom;

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien JKC aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van JKC is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JKC.

JKC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 18. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JKC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JKC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

JKC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,intreedt nadat JKC haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JKC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JKC niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien JKC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van JKC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JKC het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen JKC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van JKC: www.koolecoaching.nl